Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Úvod

Rodové vzťahy a postavenie žien v období modernizácie Výsledky najnovších výskumov

Gabriela Dudeková – Elena Mannová

Štúdie a články

Rodové diferencie v prejavovaní zbožnosti v neskorostredovekých mestských testamentoch: Prípadová štúdia Bratislavy

Judit Majorossy, majorossyj@gmail.com

Ženské závety z hľadiska právnej histórie Na príklade Trnavy v prvej polovici 19. storočia

Adriana Švecová, asvecova@truni.sk

Vyššie vzdelávanie dievčat na Slovensku v 19. storočí

Daniela Kodajová, histkoda@savba.sk

Verejnosť verzus rodinný krb? Ženy v spolkoch na Slovensku v 19. storočí

Elena Mannová, histmann@savba.sk 

Emancipácia a ženské hnutie v Uhorsku (Možnosti a výsledky nových výskumov)

Gabriela Dudeková, histgdud@savba.sk

Jozefína Marečková alias Puella Classica (1880-1953). Osudy zabudnutej spisovateľky

Peter Macho, histmach@savba.sk

Ženy v zdravotníctve so zameraním na ošetrovateľstvo (1918-1938)

Anna Falisová, histfali@savba.sk

Emancipačný efekt kanadskej skúsenosti. Žena v slovenskej prisťahovaleckej komunite v Montreale (20. a 30. roky 20. storočia)

Elena Jakešová, histjake@savba.sk

Súdružky ženy. Ženská, rodová a rodinná tematika na okresných konferenciách Komunistickej strany Slovenska 1949-1957

Marína Zavacká, histzava@savba.sk

Neroľnícka rodina na Slovensku. Predmet, dejiny a novšie výsledky bádania

Marta Botiková, botikova@fphil.uniba.sk

Komunistické ženské hnutie na Slovensku v 20. storočí. Otázky a námety na štúdium

Mária Rusková, maria.ruskova@zoznam.sk 

Recenzie a anotácie

Homza, Martin: Mulieres suadentes. Presviedčajúce ženy. Bratislava: Lúč 2002. 184 s. Ikonografická príloha 27 obrázkov

Karol Hollý

Pavla CEBOCLI: Pavlin príbeh, Aspekt, Bratislava 2005, 165 strán.

Daniela Kodajová

Správy

Správa z konferencie Tzv. dejiny žien alebo Európska žena od stredoveku do 20. storočia v zajatí historiografie v Pardubiciach

Adriana Švecová, Daniela Kodajová

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Spolčovanie žien a ženy v spolkoch", Mądraline, Poľsko

Daniela Kodajová

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok